środa, kwiecień 21, 2021

Zasady rekrutacji do szkoły

 

ZASADY REKRUTACJI
do Szkoły Podstawowej w Sierakowicach

 

Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie następujących przepisów:
a) Ustawy z dnia 30 września 1991r. o systemie oświaty tekst jedn. – (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.).
b) Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmian.).
c) Rozporządzenie MEN z dnia 4 października 2001r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458).
d) Statutu Szkoły.

Terminy rekrutacji:
1. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest w terminach i na zasadach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
2. Wypełnione przez rodziców lub opiekunów prawnych wnioski dziecka siedmioletniego należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Sierakowicach do dnia 16 kwietnia 2020 r.
3. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Zasady rekrutacji:
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci, po uprzednim powołaniu komisji rekrutacyjnej, przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności według następujących kryteriów:

a) W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
b) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców       (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki,
c) W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje dyrektor.

5. W razie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły dyrektor szkoły w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku przez rodzica (opiekuna prawnego) sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej.
7. W ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, dyrektor rozstrzyga odwołanie w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

(Wnioski do pobrania)