sobota, styczeń 16, 2021

Psycholog szkolny

Godziny pracy psychologa
 
psycholog mgr Grażyna Kosak
 
WTOREK: 10.00 - 13.20, 14:30 - 15.30
CZWARTEK: 12.50 - 13.30
 

 

PLAN PRACY PSYCHOLOGA
Diagnoza psychologiczna:
- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce zgłoszonych uczniów i badanie psychologiczne za zgodą rodziców,
- wyłanianie dzieci z problemami przystosowawczymi i emocjonalnymi,
- diagnoza uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagającymi (w tym dzieci z ryzyka dysleksji i dyslektycznych),
- diagnoza uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły na wniosek lekarza,
-wsparcie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zdolnych,
- opracowanie diagnozy badanych uczniów w formie opinii i kierowanie na badania pedagogiczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Knurowie lub w Gliwicach i innych placówek specjalistycznych.

Konsultacje i porady psychologiczne:
- wsparcie rozwoju ucznia w rozmowach indywidualnych,
- wspomaganie wychowania dzieci i młodzieży podczas udzielania porad w rozmowach indywidualnych z rodzicami,
- wspieranie nauczycieli podczas rozmów dotyczących rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych ( w tym problemów adaptacyjnych nowych uczniów naszej szkoły).

Pomoc psychologiczna - ukierunkowanie terapii (wskazanie właściwego specjalisty) lub terapia krótkoterminowa -indywidualna lub grupowa.
Działania interwencyjne - na wniosek Dyrekcji szkoły lub wychowawcy – praca z grupą klasową, interwencja indywidualna, w razie potrzeby-grupowa.
Działalność informacyjna - wśród rodziców, uczniów, nauczycieli- zbieranie
i opracowywanie materiałów.
Współpraca z instytucjami i organizacjami - w zakresie pomocy psychologicznej działającymi na rzecz dzieci i rodziny – Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne i Poradnia Zdrowia Psychicznego Feniks, i inne specjalistyczne.
Doskonalenie zawodowe - rozwijanie własnych umiejętności zawodowych
i podnoszenie kwalifikacji.