środa, kwiecień 21, 2021

Statut szkoły

 

Uchwała Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej
w Sierakowicach


Na podstawie Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 ze zmianami), Ustawy z 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80,poz.541), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,poz. 624 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 35, poz. 222), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. Nr. 130, poz. 906), Uchwały Nr 147 Rady Ministrów z 5 listopada 1991r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (MP z 1991r. Nr 44, poz. 310), Ustawy z 19 marca 2009r. o systemie oświaty wprowadzającej zmiany do ustawy z 7 września 1991 oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Sierakowicach uchwala się co następuje:§ 1

Uchwala się nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej w Sierakowicach stanowiącej załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
mgr Małgorzata Reczyńska

statut szkoły