środa, kwiecień 21, 2021

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY

w Szkole Podstawowej
w Sierakowicach


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Do świetlicy przyjmuje się :

a) uczniów klas I-VIII, w tym w szczególności uczniów dojeżdżających i dzieci rodziców pracujących,
b) świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, języka mniejszości narodowej, oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych,
c) opieką świetlicy objęci są uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:45 do 15:45
4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu organizacji pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy.
5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

1. Organizowanie nauki zespołowej. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
3. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
5. Zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.


DOKUMENTACJA

1.Plan pracy świetlicy szkolnej.
2.Dziennik zajęć.
3.Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
4.Ramowy rozkład dnia.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
4. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której dane rodzic nie umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
7. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
8. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie ( zgodę rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka
z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
9. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
10. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
11. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
12. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
13. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka zostanie on skreślony z listy uczestników świetlicy.
14. W monecie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej w Sierakowicach.


PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:
a) respektowania swoich praw i obowiązków;
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
i imprezach szkolnych,
c) rozwijania samodzielności, zainteresowań i uzdolnień,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania,
e) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
f) korzystania z pomieszczeń świetlicowych.


OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma obowiązek:
a) dbać o ład i porządek, zachowywać się kulturalnie,
b) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły
c) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
d) natychmiast informować o zaistniałych wypadkach
e) aktywnie uczestniczyć w zajęciach.