środa, kwiecień 21, 2021

Regulamin opieki w autobusie

REGULAMIN
sprawowania opieki nad uczniami
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
w czasie dowozu do i odwozu ze szkoły.


I. Dowóz
Zadania opiekuna:
1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu (do czasu
przyjazdu autobusu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice).
2. Zajęcie miejsca przy drzwiach przed rozpoczęciem jazdy autobusu.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do
szkoły.
Zadania szkoły:
1. Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich do budynku szkolnego.
2. Przekazanie opiekunowi imiennych wykazów uczniów dowożonych na poszczególnych trasach oraz ich bieżące aktualizowanie.
3. Informowanie opiekuna i kierowców o zmianie godzin dowozu.

II. Odwóz
Zadania opiekuna:
1. Przejęcie grupy uczniów, wprowadzenie dzieci do autobusu (po zakończeniu manewrowania przez autobus - autobus musi być skierowany w kierunku jazdy przed wejściem dzieci).
2. Zajęcie miejsca przy drzwiach przed rozpoczęciem jazdy autobusu.
3. Kontrola stanu liczbowego dzieci podczas każdego przewozu autobusem.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi.
5. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z autobusu na przystanku (opiekun wysiada
pierwszy) i przeprowadzeniu dzieci na drugą stronę ulicy - od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
Zadania szkoły:
1. Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia opieki nad
grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie odwozu.

III. Organizacja i przebieg dowozu
Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo
odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu
i wprowadza dzieci do środka (w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dzieci). Po przyjeździe na teren szkoły opiekun wprowadza dzieci na teren placu szkolnego (w tym momencie szkoła przejmuje pełną odpowiedzialność za uczniów).

IV. Organizacja i przebieg odwozu
Po zakończeniu zajęć uczniowie objęci dowozem przebierają się w szatni i wychodzą do
autobusu. W czasie drogi do pojazdu uczniom nie wolno biegać i przepychać się. Jeżeli lekcje kończą się wcześniej, niż termin przybycia autobusu, to uczniowie mają obowiązek czekania
w świetlicy szkolnej. Osoba sprawująca opiekę w czasie odwozu, po przybyciu autobusu na teren szkoły wprowadza dzieci do autobusu, ale dopiero jak kierowca wykona wszelkie niezbędne manewry. Opiekun odwożący uczniów w momencie wejścia dzieci do środka autobusu przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo w czasie odwozu.
Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza uczniów wysiadających w bezpieczne miejsce, jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą
stronę ulicy, opiekun przeprowadza dzieci. Od tego momentu za bezpieczeństwo uczniów
odpowiedzialni są rodzice.

V. Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do i odwozem ze szkoły
Uczeń ma prawo:
1. Do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.
2. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie jazdy.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
4. Przeprowadzenia przez ulicę (jezdnię) -dotyczy tylko odwozu.

Uczeń ma obowiązek:
1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:
- osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu
- kierowcy autobusu
2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na
odwóz.
3. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autobusem
4. Kategorycznie zabrania się:
- podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście
przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu.
- przemieszczania się w autobusie podczas jazdy.
- przebiegania na drugą stronę jezdni po opuszczeniu autobusu

VI. Obowiązki rodziców
Rodzice mają obowiązek:
1. Sprawować opiekę nad dziećmi podczas oczekiwania na autobus, po opuszczeniu autobusu oraz w drodze powrotnej do domu.
2. Dyscyplinować dzieci i zwracać uwagę na ich niewłaściwe i niebezpieczne zachowania.
3. Konsekwentnie reagować na niebezpieczne zachowania dzieci zgłaszane im przez opiekunów i szkołę.

W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu uczeń może zostać ukarany:
1. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.

VII. Postanowienia końcowe

1. Z treścią powyższego regulaminu zapoznani zostają w formie pisemnej wszyscy dojeżdżający uczniowie oraz ich rodzice i zobowiązują się na piśmie do jego przestrzegania.
2. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły.

Podstawą prawną do powyższego opracowania jest art. 17.ust. 3 ustawy z 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z póź zm.).

OŚWIADCZENIE*

Oświadczam, że zapoznałam/em/ się z treścią REGULAMINU sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Sierakowicach w czasie dowozu i odwozu ze szkoły.

…………………………………………………………klasa …………………………
Imię i nazwisko ucznia

…………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodziców

* Proszę przekazać do wychowawcy klasy