środa, kwiecień 21, 2021

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SIERAKOWICACH

Hasłem przewodnim naszej szkoły są słowa:

Szkoła zaangażowana w naukę, pracę i zabawę.

Misja naszej szkoły:

 1. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia pełnego zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.
 2. Wypracowanie modelu zapewniającego uczniom opanowanie co najmniej minimum wiadomości i umiejętności poprzez indywidualną pracę z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 3. Kształtowanie uczuć wyższych: przyjaźni, wzajemnej życzliwości, tolerancji i empatii.
 4. Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.
 5. Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie i drugim człowieku.
 6. Wypracowanie postaw dbałości o własne zdrowie.
 7. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu demokratycznego państwa.
 8. Kształtowanie postaw prawdomówności i pewności siebie.

 

Nasza szkoła:

 1. Działa sprawnie i planowo.
 2. Uczy myśleć i rozumieć świat.
 3. Szanuje prawa uczniów.
 4. Wychowuje na obywatela.
 5. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo.
 6. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 

Dążymy w naszej szkole do tego, aby:

 1. Uczniowie wchodzący w świat wiedzy rozwinęli sferę intelektualną i etyczną,
 2. Rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania,
 3. Nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy
 4. Środowisko lokalne było dumne z działalności szkoły.

 

Opis stanu początkowego.

Analiza bazy szkoły:

Do 10 oddziałów Szkoły Podstawowej w Sierakowicach uczęszcza 188 uczniów.

W szkole znajduje się 8 klas lekcyjnych:

 • pracownia komputerowa,
 • pracownia językowa (język angielski i język niemiecki),
 • pracownia polonistyczna,
 • pracownia matematyczno-fizyczna,
 • pracownia przyrodniczo-chemiczno-geograficzna
 • klasy I, II i III,
 • sala zabaw dla klas młodszych, która powstała w ramach rządowego projektu „ Radosna Szkoła”, połączona ze świetlicą szkolną,
 • sala gimnastyczna,
 • kuchnia i stołówka,
 • gabinet pielęgniarki, logopedy i pedagoga szkolnego

Szkoła korzysta z przyległych do budynku dwóch boisk sportowych.

Promocja szkoły w środowisku:

Szkoła czynnie uczestniczy w promocji swoich działań w środowisku. Działania te to przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku i pokazywanie osiągnięć oraz potencjału społeczności szkolnej.

Szkołę promują:

 • strona internetowa placówki,
 • kronika szkoły,
 • współpraca z lokalną prasą,

 

Kadra

W szkole są zatrudnieni wykwalifikowani i stale doskonalący swoje umiejętności nauczyciele, co wpływa na rozwój i stałe podnoszenie jakości pracy placówki.

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje, zaś przydział przedmiotów nauczania i innych rodzajów prowadzonych zajęć jest zgodny z wyuczonymi specjalnościami wszystkich nauczycieli.

Planowanie własnego rozwoju przez każdego nauczyciela jest obowiązująca normą. Zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego dokonywane jest z uwzględnieniem obowiązujących wymagań i zgodnie z określoną procedurą.

W szkole planuje się i prowadzi wewnętrzne doskonalenie nauczycieli uwzględniające jej potrzeby. Wszystkie działania szkoły oparte są na wynikach pracy zespołów nauczycieli do tego powołanych, jak też całej rady pedagogicznej.